Selecteer een pagina

Privacy Policy FLEE Events

Privacy statement FLEE Events

Inleiding

FLEE Events neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@flee.events.

Wie is FLEE Events?

FLEE Events is de eenmanszaak FLEE Events, kantoorhoudende te (3841 VC) Harderwijk aan Mandenmakerstraat 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74500023.

Wanneer FLEE Events jouw persoonsgegevens verwerkt, is FLEE Events de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt FLEE Events jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor FLEE Events persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens FLEE Events voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door FLEE Events worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Afhandelen klachten over de dienst

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Sollicitatie

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Social media account, User ID

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Social media account, User ID

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgt FLEE Events jouw persoonsgegevens?

FLEE Events heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat FLEE Events gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Google Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij FLEE Events over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij FLEE Events. Je kunt verzoeken dat FLEE Events je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om FLEE Events te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van FLEE Events of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van FLEE Events te verkrijgen. FLEE Events zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat FLEE Events je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door FLEE Events

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@flee.events. FLEE Events zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat FLEE Events een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien FLEE Events je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat FLEE Events verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt FLEE Events ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van FLEE Events worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van FLEE Events worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop FLEE Events je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@flee.events. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop FLEE Events jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@flee.events. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy statement FLEE Events

Introduction

FLEE Events takes your privacy very seriously and shall handle your personal data with the utmost security and care. In this Privacy Statement you will learn how we handle your data as well as learn about your rights concerning our processing of your data. We advise that you read this Privacy Statement thoroughly. Should you have any questions or remarks, please contact us at info@flee.events.

Who is FLEE Events?

FLEE Events is the eenmanszaak FLEE Events, with registered office at (3841 VC) Harderwijk, Mandenmakerstraat 17 listed at the Traderegister of the Dutch Chamber of Commerce under 74500023.

FLEE Events is as the controller ultimately responsible with regard to the processing of your personal data.

How does FLEE Events use your personal data?

Underneath you will find an overview of the purposes for the processing of your personal data. You will also find a specification of which data FLEE Events uses for that specific purpose, the legal justification, and the amount of time FLEE Events keeps this data. For clarity’s sake, we have categorised the purposes.

Services, customer management and financial administration

Purpose:

Financial administration

Information:

Company name, Billing address, Bank details, Outstanding balance

Legal basis:

Legal obligation

Storage period:

As long as necessary for this purpose

Purpose:

Invoicing

Information:

Company name, Billing address, Bank details, Outstanding balance

Legal basis:

Legal obligation

Storage period:

As long as necessary for this purpose

Purpose:

Providing the service itself

Information:

Home address, Email, Financial data, Data necessary to provide the service, Data generated by the service

Legal basis:

Necessary for the performance of a contract

Storage period:

As long as necessary for this purpose

Purpose:

Handling complaints about the service

Information:

Home address, Email, Financial data, Data necessary to provide the service, Data generated by the service

Legal basis:

Necessary for the performance of a contract

Storage period:

As long as necessary for this purpose

Purpose:

CRM

Information:

Name, Email, Location, Social media account, Phone

Legal basis:

Legitimate interests

importance:

Commercial interests

Storage period:

As long as necessary for this purpose

Purpose:

Job application

Information:

Name, Email, Location, Social media account, Phone

Legal basis:

Legitimate interests

importance:

Commercial interests

Storage period:

As long as necessary for this purpose

Marketing

Purpose:

Newsletter

Information:

Name, Home address, Email, Phone, Click behaviour, Online behaviour, Social media account, User ID Legitimate interests

Legal basis:

Legitimate interests

Interest concerned:

Commercial interests

Storage period:

As long as necessary for this purpose

Purpose:

Social media marketing

Information:

Name, Home address, Email, Phone, Click behaviour, Online behaviour, Social media account, User ID Legitimate interests

Legal basis:

Legitimate interests

Interest concerned:

Commercial interests

Storage period:

As long as necessary for this purpose

Website

Purpose:

Website analytics

Information:

Online behaviour, Location

Legal basis:

Legitimate interests

Interest concerned:

Commercial interests

Storage period:

As long as necessary for this purpose

How did FLEE Events obtain your personal data?

FLEE Events has obtained your data because you have provided this data to us, and because FLEE Events has obtained your information from third parties. These third parties are: Google Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn.

What are your rights?

Under the European General Data Protection Regulation you have a number of rights with regard to your data and the processing thereof:

Access

You may access your personal information and make any necessary changes in your account. If you would like to see which personal data FLEE Events has obtained about you, you may exercise your right of access by submitting a request to FLEE Events.

Making changes

If you wish to make changes to the personal information that you have seen as a result of a request for access and you are unable to make the changes yourself in your account, you may request that FLEE Events makes these changes for you. You may request that FLEE Events modifies, corrects, supplements, erases or shields your information.

Restriction of processing of personal data

You also have the right, under certain conditions, to ask FLEE Events to restrict the processing of your personal data.

Right to object

If processing of your data takes place on the grounds of ‘legitimate interest’ by FLEE Events or a third party, you have the right to object to that processing.

Portability of data

You have the right to obtain your personal data from FLEE Events. FLEE Events will provide this in a structured and commonly used format, which can easily be opened using commonly used digital systems.

Withdrawing consent

When the legal basis for a particular processing is your explicit consent, you have the right to withdraw that consent. This does not affect past processing, but does mean that we will no longer be allowed to process this data in the future. It may also result in FLEE Events no longer being able to provide you with certain services.

Response from FLEE Events

A request can be sent to info@flee.events. FLEE Events will comply with your request as soon as possible and in any case no later than one (1) month after FLEE Events has received such a request. If FLEE Events rejects your request, we will indicate in our reply why the request was rejected.

Recipients of your personal data

It is possible that FLEE Events is required to submit your data to a third party, for example to fulfil a legal obligation.

What are cookies and how does FLEE Events use them?

Cookies are small pieces of (text) information that are sent to your browser when you visit the website of FLEE Events and then stored on the hard disk or in the memory of your device. The cookies placed via FLEE Events’s website cannot damage your device or the files stored on it. With ‘cookies’, we also mean comparable techniques collecting information, such as device fingerprinting.

Can changes be made to this Privacy Statement?

This Privacy Statement is subject to changes. We therefore advise you to regularly read the Privacy Statement for any such changes.

Questions, remarks, and complaints

If you have any questions regarding this Privacy Statement or the way in which FLEE Events uses your data, you can send an e-mail to info@flee.events. If you have a complaint about the way your data is processed, please send an e-mail to info@flee.events. Furthermore, you always have the right to contact the competent national data protection authority. In The Netherlands, this is the Autoriteit Persoonsgegevens.